تماس با ما
شماره تلفن های داخلی و مستقیم مر کز اصفهان
قسمت داخلی مستقیم قسمت داخلی مستقیم قسمت داخلی مستقیم
   ساختمان اداری اداره آموزش امور فارغ التحصیلان
ریاست 230 33522055 آقای ژاله 298 33521028 خانم قربانی 290 33521829
فاکس دفتر ریاست 33521700 آقای عزیزی 348 33522095 خانم ذوالفقاری 287
معاونت اجرائی مرکز 234 33522091 آقای صالحی 261 خانم خوندابی  287
معاونت آموزشی مرکز 238 33521022 آقای جنترانی 380 خانم ریاحی 33524222
حراست 337 33521029 آقای بنایی 347 آقای زرگر  287
انتظامات 220 33521825 آقای ایروانی 345 کارگاه های گروه هنرو فنی مهندسی
مدیر امور اداری و پشتیبانی 232 33521823 آقای آشوری 346 آقای ترابی 228
کارگزینی 252 خانم شاه محمدی 294 آقای دانشور 254 33521721
دبیر خانه - فاکس 240 33521802 آقای رفیعیان 261 کارگاه تراشکاری 210
کارپردازی 258 33521415 آقای نیکفر 295 اداره فناوری اطلاعات مرکز (سایت) 301 33521821
اموردانشجویی 281 33521727 آقای زاهدی 237
آبدارخانه اداری 257 خانم قباد زاده 343 لابراتوار زبان 330
روابط عمومی 33521727 خانم رئیسی 338 دفتر بسیج ( برادران) 341 33656276
امور مالی خانم طوقانی پور 289 دفتر بسیج ( خواهران) 33521023
آقای یزدی 273 33521020 آقای خالویی 297 تلفنخانه 300 33521024
خانم چاوشی 272 آقای ترابی 261 باجه بانک ملت 33659000
آقای یزدان پناه 271 آقای عظیمی 261 انبار 251
آقای صابری 270 پارکینگ 221
آقای مهدوی 255 کتابخانه 247 امور فرهنگی فتحی 264 33521820
نهاد رهبری بایگانی  277 خانم صالحی مقدم 266
نهاد رهبری خواهران 324 33522094 واحد نمرات، آقای بینا 292 33522092 انجمن های علمی 33524221
نهاد رهبری برادران 241 33522096 تأسیسات 250
         تلفن گویا دانشگاه مرکز اصفهان : 5 الی 33521023 ---  33521828  --- 33521720  --- 33659513  ---  7 الی 33521804   
       
شماره تلفن های داخلی و مستقیم مر کز اصفهان
قسمت داخلی مستقیم آقای دکتر علیرضا جلالی 212 آقای دکترکرمعلیان 224
ساختمان 7 آقای شکر الله ملکی 212   آقای دکتر هوشمند عطایی 224  
آزمایشگاه زیست 265 33521777 آقای دکتر خدادادی 213 آقای دکتر یدالهی 226
آزمایشگاه شیمی 262 33521723 آقای دکتر کریمی 213 آقای دکتر احمدیان 226
آزمایشگاه زمین شناسی 225 آقای دکتر پیله وریان 213 خانم بهاری 246
آزمايشگاه فیزیک 225 33521822 خانم دکتر علیزاده 214 خانم زمانیان 246
مسئول تربیت بدنی استان 269 خانم دکتر توکلی 214 خانم دکتر معلمی 310
 دفتر برنامه ریزی آموزشی (ساختمان8) خانم دکتر یعقوبی 214 خانم دکتر نورمهناد 249  
آقای سبزه علی 227 33521827 خانم دکتر حامدی 215 آقای دکتر حلبیان  282
خانم يزداني 323 33521026 خانم دکتر ربانی 215 آقای دکترمومنی 283  
آقای بهزادیان 323 خانم دکتر لطیفی 215 آقای دکترنعمت اله زاده 284
آقای حقانی 205 آقای دکترمحمدرضا جلالی 217 آقای دکترکوهی 284
آقای شفیعی 205 آقای دکتر صلواتی 217 آقای دکترموذنی 288
خانم بهادران 254 33521721 آقای دکتر حبیب الهی 217 خانم ها دکتر انوری، یوسفی فرد 291
دفتر مشاوره 33521027 آقای دکتراسماعیلیان 217 خانم دکتر امیرشاه کرمی 291
اعضاءهیأت علمی آقای دکتر جاوری 218 خانم دکتر واعظی فر 291
خانم دکتر موحدی 208 آقای دکتر تیموری 218 آقای دکتر علی کردی 332
خانم دکتر شهبازی 208 آقای دکتر محمدجواد عطایی 218 آقایان دکترفا ضل، حیدری 332
خانم ها دکتر نصر، حائری نسب 208 آقای دکتر منصف 219 آقای دکتر حسینی آرا  326
آقای دکتر فضیلتی 211 آقای دکتر مسجدی 219 آقای دکتر نیرومند 326
آقای دکتر ادیب آل علی  211   آقای دکتر مهدی زمانی 219 آقای حسینی (کانکس) 33521725
آقایان دکتر گلی، دکتر سلیمی 211 آقای دکتر افتاده 223 آقای حاجیان (کانکس) 33521724
آقای دکترسلطاني زاده 212 آقای داداشی 223 خانم روح الامین (کانکس) 33521824
         تلفن گویا دانشگاه مرکز اصفهان : 5 الی 33521023 ---  33521828  --- 33521720  --- 33659513  ---  7 الی 33521804   
امور اداری ستاد استان 33881643   - انتظامات ستاد استان 33370009                                                        
              
تحصیلات تکمیلی
مدیر تحصیلات تکمیلی آقای سلیمانی تلفن مسقیم: 33524220
کاربر ارشد آموزش و برنامه ریزی درسی آقای حسینی داخلی 307
کارشناس تحصیلات تکمیلی آقای میرلوحی داخلی 307
کارشناس تحصیلات تکمیلی خانم وزیری داخلی 307
امورپایان نامه ها درمرکز اصفهان آقای  همدانیان 33524223
آموزش الکترونیکی خانم کاویانی 32614617
32613150
خانم حاتمی 32610764
مسئول آزمایشگاههای استانی آقای دکتر احمدیان 32608028
کارشناس آزمایشگاه ها خانم میرمحمدی
1