تبريک
کسب هشت رتبه قرآنی توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

کسب هشت رتبه قرآنی توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

 خواهران

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

امینه سادات اعتصامی

حفظ کل قرآن کریم

اول

مائده خورسندی

ترتیل

اول

زهرا مرادی

حفظ ده جزء

دوم

فاطمه سلیمانی

حفظ ده جزء

سوم

معصومه غضنفر پور

قرائت ترتیل

سوم

 برادران

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

لهراسب میر احمدی

اذان

اول

مرتضی حیدری

قرائت تحقیق

دوم

مهدی فاتحی

قرائت ترتیل

دوم

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

بيشتر