آرم
شهریه ثابت با عنایت به پنجمین نشست هیأت محترم رئیسه به کلیه نیم سال‌های دانشجو (به غیر از مرخصی زایمان تک درس) از ترم 3972 در سیستم جامع گلستان سر ترم ایجاد شده و شهریه ثابت تعلق می‌گیرد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

بيشتر