روابط عمومي 5 / 12 /97 اطلاعيه وام علوي به افراد واجد شرايط پرداخت مي گردد . جهت اطلاع از شرايط به تا 97/12/15 به امور دانشجويي مراجعه نماييد .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

بيشتر